Managing Committee Members


MENTOR  :  SH. V. V. LAXMI NARAYANA, IPS

ADVISOR: SH. T. B. IRANI

FOUNDER & PRESIDENT  :  SH. GANI SHAIKH, ADDL S.P. (RETD)

VICE PRESIDENT  :  SH. BAPU PATHARE

VICE PRESIDENT  :  SH. YOGESH GHANWAT

VICE PRESIDENT  :  SH. PRAVIN KHULE

HON. SECRETARY  :  SH. DEEPAK VICHARE

HON. JT. SECRETARY  :  SH. ABDUL MAJID SHAIKH

TREASURER  :  SH. RAFIQUE SHAIKH

MEMBER  :  SM. SMITA AHIRE

MEMBER  :  MS. RUTUJA MAHINDRAKAR

MEMBER  :  MS. RUCHIRA SHINDE

MEMBER  :  SH. SAGAR KADAM

ASST. SECRETARY :  SM. SNEHA NALKAR